Nové prohlášení o vlastnostech skla platné od 31.5.2014

Dne 28.5.2014 bylo v úředním věstníku EU uveřejněno nové Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků.

Nařízení nabylo účinnosti 31.5.2014.

Nová nařízení o vlastnostech prošlo evolucí a přináší několik změn, které by měli vše zjednodušit a navíc poskytuje vzor s detailnějším návodem.

Nové nařízení Komise přináší dvě zásadní změny

 1. Nový vzor prohlášení o vlastnostech podle přílohy 3 CPR
 2. Návod pro vypracování prohlášení o vlastnostech

Protože správné pochopení všech detailů a změn v prohlášení o vlastnostech není snadné pochopit, požádal jsem o vysvětlení pana Lhotského z firmy www.procertis.cz

Komentář k novému vzoru prohlášení o vlastnostech

 • Nový vzor je na první pohled jednodušší, ubylo textu, zkrátily se popisy jednotlivých bodů a zmenšil se rozsah (počet bodů) prohlášení.
 • V novém vzoru není bod 2 starého vzoru – typ, série, sériové číslo, nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního skla. Vyvstává otázka, kam budete uvádět obchodní název skla? Budete ho vůbec uvádět? Bude vaše sklo identifikovatelné bez obchodního názvu, jen s číslem?
 • S novým vzorem ubývá povinnost uvádět seznam osvědčení, zkušebních, výpočtových nebo posuzovacích protokolů, které vydal oznámený subjekt (notifikovaná osoba).
 • V novém vzoru není uvedena tabulka vlastností, jako byla uvedena ve starém vzoru, v návodu se pak píše, že vlastnosti výrobku se uvádí v podstatě stejným způsobem jako tomu bylo dříve, poskytuje se jen více volnosti ve formě deklarace vlastností skla. Týká se hlavně sklenářů, kteří vyrábějí specifické výrobky ze skla.
 • Ostatní údaje nového vzoru zůstávají v podstatě stejné, jen se změnilo formální číslování jednotlivých bodů prohlášení a upravila se ona „nešťastná“ závěrečná formulace samotného prohlášení, kterou jsme také dříve připomínkovali.
 • Použijte texty a nadpisy ze vzoru, místo prázdných polí a textů v závorkách doplňte nezbytné informace
 • Do prohlášení o vlastnostech lze zahrnout odkaz na firemní webové stránky, na nichž je toto prohlášení o vlastnostech zpřístupněno; odkaz lze uvést za bodem 8 nového vzoru nebo jinde, pokud to neovlivní srozumitelnost a přehlednost povinných informací

Nové prohlášení o vlastnostech skla umožňuje flexibilní zpracování a můžete

 • použít jiné členění, než je uvedeno ve vzoru;
 • slučovat některé body vzoru a uvádět je společně;
 • body vzoru uvádět v jiném pořadí, nebo v tabulce (více tabulkách);
 • vypustit body, které nejsou relevantní (údaje o zplnomocněném zástupci – pokud jej výrobce nemá, údaje o hEN resp. EAD – pokud se netýkají předmětného výrobku, údaje o specifické technické dokumentaci – pokud se neuplatňuje);
 • body prohlášení se nemusí číslovat

Pokud chce sklenář vydat pouze jedno prohlášení o vlastnostech skla pro více variant jednoho typu výrobku, je to možné, musí uvést

 • číslo prohlášení o vlastnostech skla pro každou variantu výrobku
 • identifikační kód skla pro každou jeho variantu
 • deklarované vlastnosti skla pro každou jeho variantu

Číslo prohlášení o vlastnostech skla může být shodné s identifikačním kódem výrobku. Celé nové nařízení nastudovat podrobně, je ke stažení ZDE>>.

Stávající prohlášení o vlastnostech skla vydaná od 1.7.2013 do 30.5.2014 zůstávají v platnosti a není nutné je přepracovávat.

Kdy prohlášení o vlastnostech skla upravit?

 1. V případě, že s novým prohlášením výrazně ubude údajů a nové prohlášení o vlastnostech se tak podstatně zkrátí. Bude se pak lépe tisknout a distribuovat.
 2. V případě, že se rozhodnete sloučit do jednoho prohlášení o vlastnostech více variant provedení stejného typu výrobku. To je možné, pokud si toto nové prohlášení zachová přehlednost, srozumitelnost a rozumnou délku (doporučujeme maximálně 2 strany textu).
 3. V případě, že po přečtení nového nařízení zjistíte, že ve svém stávajícím prohlášení o vlastnostech máte věcné nebo formální chyby, které se rozhodnete opravit.

Napište svůj názor nebo dotaz

Příspěvků

Related Articles